HR7 ApS’ almindelige forretningsbetingelser

Med henblik på at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet orienteres hermed om de generelle vilkår, som HR7 ApS arbejder efter medmindre andet specifikt er aftalt: 

 1. HR7 varetager opgaver som er formuleret i en mundtlig eller skriftlig opgave- eller rammeaftale. I aftalen tilstræbes at begyndelsestidspunktet og afslutningstidspunktet er klart. Det nærmere indhold af opgaven aftales med kunden, og der aftales en aktivitetsplan. 
 2. Opgaverne løses i tæt samarbejde med organisationens medarbejdere og interessenter. 
 3. HR7 behandler alle oplysninger om kundeforhold som absolut fortrolige. Se vores datapolitik her. 
 4. Kunden stiller eksisterende materiale af betydning for opgavens varetagelse til rådighed for HR7 og bistår i videst omfang med at gøre materialet nyttigt for opgaven. 
 5. Kunden varetager den nødvendige interne og eksterne information om opgavens indhold, forløb og resultater. HR7 står til rådighed for orientering af kundens personale om opgavens tilrettelæggelse, forløb og resultater. 
 6. HR7 ser det som vores pligt straks at underrette kundens opgaveansvarlige, hvis der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål og/eller gennemførelse. HR7 forbeholder sig ret at foretage mindre tekniske ændringer i specifikationer, som vil forbedre procesforløbet uden forudgående drøftelser med kunden. Kunden orienteres straks om sådanne ændringer. 
 7. Skulle det under projektets afvikling vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede eller at de ønskede resultater ikke kan opnås med vores medvirken, kan aftalen opsiges af begge parter til umiddelbart ophør. Medgået tid faktureres. 
 8. Debitering af honorar: Større opgaver faktureres med 50%, inden opgaven påbegyndes samt beløbende i acontorater eller ved månedens udgang efter den faktisk medgåede tid. Mindre ydelser – typisk max en dag: faktureres efter afholdelsen. Coachingforløb: Klippekort købes ved forløbets start medmindre andet aftales. 
 9. Ved rammeaftaler forbeholder HR7 sig til årligt at regulere prisen i forhold til den til enhver tid gældende inflationsrate dog med minimum 4%. 
 10. Betalingsbetingelser: 14 dage netto kontant. 
 11. Ved aflysning af konsulentopgaver, der sker på kundens foranledning senere end 6 uger før aftaletidspunktet, faktureres 50% af det aftalte beløb. Ved tilsvarende aflysninger, der sker senere end 14 dage før det aftalte tidspunkt, faktureres hele beløbet. Ved længerevarende projekter vil der blive ekstra-faktureret for det antal dage, der aflyses eller flyttes. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, således også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning til andet tidspunkt. 
 12. Ved aflysning af coachingsamtaler og supervision hos HR7, der sker på kundens foranledning senere end 24 timer (regnet på arbejdsdage) før aftaletidspunktet faktureres hele beløbet. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, således også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning til andet tidspunkt. 
 13. Ved aflysning af coachingsamtaler og supervision hos kunden, der sker på kundens foranledning senere end 72 timer (regnet på arbejdsdage) før aftaletidspunktet faktureres hele beløbet. Ved aflysninger forstås alle former for afbud, således også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning til andet tidspunkt. 
 14. Rapporter tilsendes elektronisk i PDF-format med sikker-mail systemet. Mangfoldiggørelse af rapporter og andet skriftligt materiale vil blive debiteret efter gældende timesats med tillæg af medgående materialer. 
 15. Brugsansvar: Brug af materialer, rapporter m.m. sker på kundens eget ansvar. Kunden kan ikke rejse erstatningskrav mod HR7 grundet dispositioner, som er foretaget på baggrund af konklusioner fra data, materialer og rapporter leveret af HR7. 
 16. Gældende lovgivning: Aftalen mellem kunden og HR7 er underlagt gældende dansk lovgivning. Videregivelse af materialer fra kunde til HR7 skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
 17. Offentliggørelse: Materialet må kun anvendes af kunden og dennes rådgivere. Materialet må kun videregives til tredje part eller offentliggøres med angivelse af HR7 som kilde. 
 18. Omkostninger til kørsel, rejser, hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres efter regning. Kørsel debiteres efter Statens takster i 2024: kr. 3,79. 
 19. Ved transporttid over samlet én time pr. gang faktureres 500 kr. pr. påbegyndte time ud over den første time. 
 20. Ydelser er belagt med merværdiafgift jævnfør gældende love. 

Opdateret februar 2024