Teamaudit og - udvikling
Teamaudit og - udvikling

Sammen skaber vi dit team

Gennem de sidste to årtier har HR7 udviklet en række metoder til at måle, monitorere og udvikle status quo i teams og organisationer – både for ledelser og medarbejdere.

Teamet udgør ofte kernen i den moderne organisationsstruktur. Dets dynamik og interne miljø fungerer som både produktionsmotoren og den scene, hvor arbejdsmiljøet folder sig ud – på godt og på ondt.

Vi kunne spørge: har du talt med dit team i dag?
At forstå hvordan et team fungerer internt, dets tilstand og udviklingsbehov, er en uvurderlig viden for en leder, der er ansvarlig for både produktivitet og trivsel i teamet.

Denne indsigt er ligeledes afgørende i ledelsesgruppen eller i lederteamet. At forstå gruppens kapacitet, styrker og udviklingsmuligheder er essentielt, når beslutninger skal træffes om fremtiden for teamet eller der skal nye medlemmer om bord.

At investere i teamets udvikling kan give følgende forbedringer:

 • Stærkere samarbejde: Aktiviteter til teamudvikling kan styrke båndet teamet imellem, forbedre kommunikationen og fremme en kultur med samarbejde
 • Øget produktivitet: Når teamet forstår hinandens styrker og svagheder, kan arbejdsprocesserne optimeres, og opgaver kan fordeles mere effektivt
 • Øget motivation: Når medlemmerne af teamet føler sig som en integreret del af et velfungerende team, stiger motivationen og engagementet
 • Forbedret kommunikation: Gennem udvikling af teamet kan den enkelte lære at kommunikere klarere og mere effektivt
 • Løsning af konflikter: Teamudvikling giver en styrket platform, hvor konflikter kan håndteres og løses på en konstruktiv måde
 • Fremme af mangfoldighed: Teamudvikling kan fremme mangfoldighed og inklusion ved at fremhæve og respektere forskellige perspektiver og måder arbejde på
 • Forbedrede resultater: Samlet set kan investering i teamudvikling føre til mere effektive teams, der arbejder harmonisk sammen og leverer bedre resultater. Dette giver organisationen en konkurrencefordel og øger evnen til at tackle udfordringer

Under overskriften “Sammen om dit team” har HR7 i de seneste to årtier udviklet metoder til at måle, overvåge og udvikle teams – både for ledere og medarbejdere. Vores tilgang sikrer, at teamudvikling er baseret på data, fælles forståelse og anerkendte metoder. Vi tror på, at arbejdet med teamudvikling beriger menneskers arbejdsliv og bidrager til nydelse og trivsel – og ikke mindst til en bæredygtig forretning.

Databaseret udvikling af teams

Hvorfor er teamudvikling vigtig?

Vi ved, at det er vigtigt at arbejde med teamudvikling, især når (ledelses)teamet arbejder med:

 • at sætte mål/konkrete KPI’er og udvikle retningen for organisationens vækst
 • at finjustere koordineringsprocesser i teamet
 • at sikre, at værdier og grundlæggende idéer passer sammen, og at alle er engagerede
 • at afstemme forventninger om opgaver, roller og ansvar
 • at etablere effektive feedback- og evalueringsprocesser
 • at integrere nye teammedlemmer
 • at håndtere uenigheder og konflikter på en produktiv/konstruktiv måde

Når vi lærer hinanden at kende i et team og skaber fælles positive oplevelser, er vi med til at opbygge tilliden i teamet.

Teamudvikling er derfor en investering i den sociale kapital, der hjælper teamet med at præstere både i dagligdagen og i uforudsigelige situationer, som kendetegner arbejdsmarkedet i dag.

Hos HR7 anbefaler vi at have et fælles og anerkendt databaseret grundlag for at arbejde med teamudvikling. Vi foreslår ofte at arbejde med profilering af individuelle teammedlemmer og hele gruppen ved hjælp af videnskabeligt begrundede testværktøjer.

Vores erfarne konsulenter hos HR7 vil bruge disse resultater til meningsfulde og reflekterende samtaler med teamet. Sammen vil vi udforske teamets evner og præferencer. Vi vil også tale om, hvordan det påvirker teamets resultater og trivsel.

En vigtig del af processen er at hjælpe teamet med at finde ud af, hvordan de kan arbejde på at gøre teamet mere bæredygtigt og imødekomme de udfordringer, de står overfor. Dette kan involvere kompetenceudvikling, tilpasninger af opgaver, roller og ansvar med mere.

Vores proces for teamudvikling og -audit

Et team udgør ikke blot et antal enkeltpersoner. Vi virker og agerer som mennesker også gennem de processer, der er i et team. De fleste teams er stærke på visse områder, mens der kan være plads til forbedring på andre områder. HR7 har udviklet et forskningsbaseret analyseværktøj, der giver data om, hvordan teammedlemmer vurderer syv af teamets centrale processer.

Vores tilgang til at samarbejde om at styrke team-processer, tager udgangspunkt i at undersøge, hvordan teammedlemmerne vurderer teamets nuværende udviklingsniveau inden for de syv centrale områder.

Herefter følger en vigtig fase, hvor en af vores erfarne konsulenter faciliterer en kollektiv undersøgelse af teamets selvevaluering.

Målet er at hjælpe teamet med at:

 • finde ud af, hvor teamet bruger deres udviklingskraft bedst
 • fastsætte teamets fælles mål
 • identificere de forandringer, de skal sættes i værk

HR7 sørger for en kontinuerlig opfølgning og evaluering af, hvordan indsatserne påvirker teamets funktion og trivsel.

Når uenighed og konflikt hæmmer teamet

Når medarbejdernes og lederes unikke kompetencer, personligheder og erfaringsbaserede tilgange bliver en del af en organisations forandringsproces, kan det afsløre forskelligheder og uenigheder i et team.

At bruge uenigheder som en ressource kræver, at vi som team eller organisation er åbne over for at anerkende og håndtere disse forskelle. Det kan styrke de processer, der bidrager til produktiv håndtering af uenigheder og kan mindske risikoen for eskalering til åbne konflikter.

HR7 træder til i din organisation

 • når ekstern facilitering af processer er nødvendig for at forebygge åbne konflikter som følge af uenigheder
 • når trivselsmålinger eller APV-resultater indikerer uhensigtsmæssig trivsel eller konflikter mellem medarbejdere og ledelse
 • når dialogen mellem ledelse og medarbejdere er gået i hårdknude og er svær at fortsætte på en konstruktiv måde

Hos HR7 kan vi hjælpe med at etablere et fælles og anerkendt datagrundlag, hvis det ikke allerede er til stede. Dette er afgørende materiale, da manglende enighed om udgangspunktet kan bidrage til eskalering af uenigheder.

Når dette datagrundlag er på plads, kan vi facilitere dialoger mellem de involverede parter med det formål at anerkende og håndtere parternes perspektiver på en konstruktiv måde.

Hos HR7 er vores indsats ofte rettet mod at lette samtaler i de afdelinger i organisationen, der har til ansvar at håndtere samarbejdsrelationer. Det kan være i leder- og chefgrupper, samarbejdsorganisationer eller sikkerhedsgrupper.

Vores særlige HR7 tilgang, der bygger på databaseret viden, gør os i stand til at levere velunderbyggede faglige vurderinger af situationen i et team eller i organisationen som helhed.