Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Pædagogiske medarbejdere i landets dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven arbejde med de pædagogiske læreplaner. Den nye styrkede pædagogiske læreplan, der er vedtaget i 2019, udstikker den lovmæssige retning på dagtilbudsområdet og stiller et krav om indhold og tilbud til børnene. Dette fordrer et nyt kompetenceniveau for, at alle pædagogiske ansatte kan levere og leve op til den nye lærerplan.

Denne kompetenceuddannelse vil klæde de pædagogiske ansatte på til de nye krav og den kompetenceopdatering og videreudvikling, som det kræves for at være ansat på dagtilbudsområde. Hermed er formålet både at klæde kursisterne på til de nye krav og give dem et kompetenceløft, hvad angår det pædagogisk arbejde med børn og deres udvikling og ligeledes give dem indsigt i forandringsteori og strategi i et praksisperspektiv.

Dette sætter fokus på de individuelle faglige kompetencer, såvel de kollektive og organisatoriske kompetencer. Disse faglige kompetencer udvikles og trænes i et læringsmiljø med høj feedbackkultur. Derfor bliver feedbackkulturen helt central i arbejdet og stiller krav til det pædagogiske personales kompetencer til at give og modtage feedback, som et psykologisk værktøj til at øge sin kommunikative kompetencer. Hermed konstrueres kompetenceudviklingen som et forløb, hvor formelt indhold og kollegialsparring og supervision trænes som en vekselvirkning.

Kompetenceuddannelsen vil tage udgangspunkt i disse hovedtemaer;

 • Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling
 • Feedback kultur
 • Forandringsteori
 • Strategi og handlinger
 • De styrkede pædagogiske læreplaner

Kompetence uddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 6 måneder fra september 2020 til februar 2021. Varigheden og kontinuiteten i kompetenceudviklingen er designet med viden om, at reel kompetenceudvikling kræver tid til faglig fordybelse og afprøvning i praksis. Der vil gennem kompetenceudviklingen blive arbejdet med teori og praktiske øvelser, så medarbejderne opnår de givende kompetencer til at handle selvstændigt og i et arbejdsfællesskab. Dette er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning over tid, som skaber et øget kompetenceniveau.

Den samlede uddannelse består af:

 • 3 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • 2 gruppecoaching og praksisudviklingsdage
  • Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse
  • Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder:

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Viden og øvelser om kommunikationens betydning for samarbejdet
 3. Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
 4. Psykologisk indsigt i organisationsudvikling og kobling mellem teoretisk og praksis udvikling
 5. Viden og indsigt i strategi og forandringsteori
 6. Teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis
 7. Teoretisk viden og tilgange til feedback
 8. Kunne give faglig sparring og støtte til kollegaer

Modul: Forandring af pædagogisk praksis

Tidsforløb Kompetence-
element
Tema og indhold
 
September Uddannelsessession Strategi og handling:

·        Formålet med dagen er at skabe en fælles reflekteret forståelse af Den styrkede pædagogiske læreplan. Hermed så alle har indsigt og forståelse for, hvilke vilkår og rammer det pædagogiske arbejde skal bygges på.

·        Målet er at få reflekteret og diskuteret læreplanens temaer, så medarbejderne bliver i stand til at levere indhold til en skriftlig udarbejdelse af den styrkede lærerplan.

Oktober Uddannelsessession Praksisudvikling og tematiske udviklingsindsatser:

Oplæg og arbejde med de seks temaer i de styrkede læreplaner med afsæt i pædagogiske handlinger i praksis.

November Gruppecoaching stuevis/afdelingsvis
og praksisudvikling
Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Januar 2021 Uddannelsessession Hvordan udleves læreplanen i den pædagogiske praksis?

Aftenen vil tage udgangspunkt i, hvordan læreplanen efterleves konkret i praksis samt hvilke kommunikative aftaler, der skal laves.

Februar Gruppecoaching stuevis/afdelingsvis
og praksisudvikling
Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Leverance & prisoverslag

HR7 erhvervspsykologi v. Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

Prisen pro persona er 7.250, – kr. plus moms.