Udvikling, feedback og værdier i pædagogisk praksis

Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Med udgangspunkt i de specifikke faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb.

Landets dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven arbejde med de pædagogiske læreplaner. Den nye styrkede pædagogiske læreplan, der er vedtaget i 2019, udstikker den lovmæssige retning på dagtilbudsområdet og stiller et krav om indhold og tilbud til børnene. Dette fordrer et nyt kompetenceniveau for, at alle pædagogiske ansatte kan levere og leve op til den nye læreplan.

Organisationer har de seneste årtier vendt sig mod at være værdibaserede. Når medarbejdere ikke længere lader sig lede af hidtil traditionelle hierarkiske strukturer og normer, har værdier vundet frem som svaret herpå. Medarbejdere i dagens samfund forventes at være i stand til at reflektere over egne og arbejdspladsens værdier – for at kunne handle i tråd hermed. Værdier og arbejdet med værdigrundlag bliver derfor et centralt arbejde og mål i denne kompetenceudvikling.

Dette sætter fokus på de individuelle faglige kompetencer. Disse faglige kompetencer udvikles og trænes i et læringsmiljø med høj feedbackkultur. Derfor bliver feedbackkulturen helt central i arbejdet og stiller krav til det pædagogiske personales kompetencer til at give og modtage feedback, som et psykologisk værktøj til at øge sin kommunikative kompetencer. 

Hermed er formålet både at klæde kursisterne på til de nye krav og give dem et kompetenceløft, hvad angår forandring af det pædagogiske arbejde. Ligeledes at give dem indsigt og kompetencer til at arbejde med værdibaseret organisationsudvikling og med en øget feedbackkultur i et praksisperspektiv. 

Kompetenceudviklingen konstrueres som et samlet forløb, som er bygget op over tre moduler, hvor formelt indhold og kollegialsparring og supervision trænes som en vekselvirkning.

Kompetenceuddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 10 måneder fra januar 2021 til oktober 2021. Kompetenceudvikling er designet ud fra medarbejdernes eksisterende viden og kompetenceniveau.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget over tre moduler;

 1. Forandring af pædagogisk praksis
 2. Værdier og arbejdsfællesskab som organisatorisk fundament
 3. Feedbackkultur

Gennem kompetenceudviklingen vil der blive arbejdet med teori og praksisøvelser, så medarbejderne opnår de givende kompetencer til at handle selvstændigt og i et arbejdsfællesskab. Dette er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning over tid, som skaber et øget kompetenceniveau.

Hvert kompetenceudviklingsmodul består af:

 • 2 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • 2 gruppecoaching og praksisudviklingsdage
  • Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.
  • Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder:

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Teoretisk viden og tilgange til at arbejde med værdier som organisatorisk og pædagogisk praksis
 3. Viden og indsigt i strategi og forandringsteori
 4. Viden og øvelser om kommunikationens betydning for samarbejdet
 5. Få teoretisk viden om feedback og feedforward
 6. Praktisk træning i feedback og lytte teknikker til at fremme en feedbackkultur
 7. Psykologisk indsigt i organisationsudvikling og kobling mellem teoretisk og praksisudvikling
 8. Kunne give faglig sparring og støtte til kollegaer
Tidsforløb Kompetenceelement Tema og indhold
Modul 1 Forandring af pædagogisk praksis (Lærerplaner)
Januar Uddannelsessession Pædagogisk læreplan og pædagogiske handlinger:

Formålet med dagen er at skabe en fælles reflekteret forståelse af den styrkede pædagogiske læreplan. Hermed så alle har indsigt og forståelse for, hvilke vilkår og rammer det pædagogiske arbejde skal bygges på.

Der vil undervises i strategiarbejde med praksisfortællinger, koblet til pædagogiske handlinger.

Februar Gruppecoaching og praksisudvikling afdelings- eller stuevis Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Marts Uddannelsessession Hvordan udleves læreplanen i den pædagogiske praksis?

Dagen vil tage udgangspunkt i, hvordan læreplanen efterleves konkret i praksis, samt hvilke kommunikative og organisatoriske aftaler der skal laves.

Marts Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Modul 2 Værdier og arbejdsfællesskab som organisatorisk fundament
April Uddannelsesinternat Organisatoriske og pædagogiske værdier

Medarbejderens arbejde med værdier som grundlag for pædagogisk arbejde og organisationsudvikling. Kobling af værdier og handlinger knyttet til hverdagspraksis

April Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Maj Uddannelsessession Forankring, struktur og roller

Der arbejdes med, hvordan værdier og handlinger kan forankres i den pædagogiske hverdagspraksis

Juni Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Modul 3 Feedbackkultur
August Uddannelsessession Feedbackteknik

Vi skal arbejde med forskellige cases og træne feedback og modtagelse, som anvendelse i hverdagspraksis

September Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse. Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.
September Uddannelsessession Feedbackkultur

Hvordan får vi feedbacken til at blive en del af hverdagen

Oktober Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse. Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Leverance & prisoverslag

HR7 erhvervspsykologi v. Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

Prisen pr. modul pro persona er kr. 7.250, – ekskl. moms. For alle 3 moduler er prisen 21.750, – kr. + moms pro persona.