Kompetenceudviklingsforløb for pædagogiske medarbejdere

Med udgangspunkt i de specifikke faglige krav der stilles til de pædagogiske medarbejdere, udbydes dette målrettede kompetenceudviklingsforløb.

Landets dagtilbud skal ifølge dagtilbudsloven arbejde med de pædagogiske læreplaner. Den nye styrkede pædagogiske læreplan, der er vedtaget i 2019, udstikker den lovmæssige retning på dagtilbudsområdet og stiller et krav om indhold og tilbud til børnene. Dette fordrer et nyt kompetenceniveau for, at alle pædagogiske ansatte kan levere og leve op til den nye læreplan.

Organisationer har de seneste årtier vendt sig mod at være værdibaseret. Når medarbejdere ikke længere lader sig sig lede af hidtil traditionelle hierarkiske strukturer og normer, har værdier vundet frem som svaret herpå. Medarbejdere i dagens samfund forventes at være i stand til at reflektere over egne og arbejdspladsens værdier for at kunne handle i tråd hermed. Værdier og arbejdet med værdigrundlag bliver derfor et centralt arbejde og mål i dette kompetenceudviklingsforløb.

Hermed er formålet både at klæde kursisterne på til de nye krav og give dem et kompetenceløft, hvad angår det pædagogiske arbejde med børn og deres udvikling og ligeledes give dem indsigt og kompetencer til at arbejde med værdibaseret organisationsudvikling og forandringsteori i et praksisperspektiv.

Kompetenceudviklingen konstrueres som et forløb, hvor formelt indhold og kollegialsparring og supervision trænes som en vekselvirkning.

Kompetenceuddannelsen vil tage udgangspunkt i disse hovedtemaer:

 • Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling
 • Værdibaseret organisationsudvikling
 • Strategi og handlinger
 • Kollegialsparring
 • Forandrings-teori
 • De styrkede pædagogiske læreplaner

Kompetence – uddannelsens design

Kompetenceudviklingen strækker sig over 6 måneder fra oktober 2020 til marts 2021. Kompetenceudvikling er designet ud fra medarbejdernes eksisterende viden og kompetenceniveau.

Det samlede kompetenceudviklingsforløb er bygget over to moduler; Forandring af pædagogisk praksis og værdibaseret organisationskultur og udvikling.

Gennem kompetenceudviklingen vil der blive arbejdet med teori og praksisøvelser, så medarbejderne opnår de givende kompetencer til at handle selvstændigt og i et arbejdsfællesskab. Dette er netop vekselvirkningen mellem faglig fordybelse og afprøvning over tid, som skaber et øget kompetenceniveau.

Hvert kompetenceudviklingsmodul består af:

 • 3 uddannelsessessioner
  • Formel undervisning og faciliteret læringsprocesser
 • 3 gruppecoaching og praksisudviklingsdage
  • Gruppecoaching, hvor hver kursist vil blive coachet i sin kompetenceudvikling og videns tilegnelse.
  • Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis

Udbytte

Den enkelte deltagers udbytte vil falde i følgende hovedområder:

 1. Opdateret viden på børneområdet ift. Lovgivning, kommunale tiltag, forskning mm.
 2. Teoretisk viden og tilgange til at arbejde med værdier som organisatorisk og pædagogisk      praksis
 3. Viden og metoder til at forankre værdier i handling og praksis
 4. Viden og indsigt i strategi og forandringsteori
 5. Teoretisk som praktisk viden til at kunne analysere og lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis
 6. Pædagogisk psykologisk viden om børns trivsel, læring og udvikling i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
 7. Psykologisk indsigt i organisationsudvikling og kobling mellem teoretisk og praksisudvikling
 8. Kunne give faglige sparring og støtte til kollegaer
Tidsforløb

 

Kompetenceelement Tema og indhold
Modul 1: Forandring af pædagogisk praksis
Oktober  Uddannelsessession Pædagogisk læreplan og pædagogiske handlinger:

Formålet med dagen er at skabe en fælles reflekteret forståelse af Den styrkede pædagogiske læreplan. Hermed så alle har indsigt og forståelse for, hvilke vilkår og rammer det pædagogiske arbejde skal bygges på.

Målet er at få reflekteret og diskuteret lærerplanens temaer, så medarbejderne bliver i stand til at levere indhold til en skriftlig udarbejdelse af den styrkede læreplan.

Oktober Gruppecoaching og praksisudviklin Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

November Uddannelsessession Praksis og tematiske udviklingsindsatser

Oplæg og arbejde med de seks temaer i de styrkede læreplaner med afsæt i pædagogisk handlinger i praksis.

November Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

December Uddannelsessession Hvordan udleves læreplanen i den pædagogiske praksis?

Aftenen vil tage udgangspunkt i, hvordan læreplanen efterleves konkret i praksis, samt hvilke kommunikative aftaler der skal laves.

December Gruppecoaching og praksisudvikling Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Modul 2: Værdier og organisationskultur (arbejdsfællesskab)

 

Januar Uddannelsessession Organisatoriske og pædagogiske værdier

Medarbejdernes arbejde med værdier som grundlag for pædagogisk arbejde og organisationsudvikling

Januar Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Februar Uddannelsessession Værdiers betydning for pædagogisk handling

Kobling af værdier og handlinger knyttet til hverdagspraksis

Februar Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Marts Uddannelsessession Forankring, struktur og roller

Der arbejdes med hvordan værdier og handlinger kan forankres i den pædagogiske hverdagspraksis.

Marts Gruppecoaching og praksisudvikling

 

Gruppecoaching og kollegialsparring i medarbejderens personlige kompetenceudvikling og videns tilegnelse.

Praksisudvikling hvor viden og kompetencer kobles til egen konkret praksis.

Leverance & prisoverslag

HR7 erhvervspsykologi v. Chefkonsulent Sebastian Damkjær-Ohlsen leverer undervisning og undervisningsmaterialer.

Prisen pr. modul pro persona er 7.350 kr. plus moms. For hele forløbet er prisen 14.700, – kr. + moms pro persona